Katsuma Low Water Crossing (Kochi Prefecture Shimanto) in Japan

hashi picture